ISO Software SBU
PegahSystem Co.

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 
icon-ps-news

زنجیره عرضه همزمان برای دستیابی به برنامه مشترک

بسیاری از برنامه های شرکتها مشترک است و به نام "شرکت مشترک" است. لجستیک معکوس و تامین کنندگان موجودی با تمرکز بر روابط تجاری 1-1. تحقیقات نشان می دهد که اگرچه این استراتژی لازم است ، اما کافی نیست برای افزایش درآمد. آیا دنبال شده توسط تعدادی از پروژه های مشترک موفق ، استراتژی هماهنگ سازی و گسترش همکاری میان موسسات ، که بدان معنی است که شرکت می تواند از طریق زنجیره عرضه سهم ، فروش ، تولید ، بازاریابی و پردازش اطلاعات به منظور افزایش جریان سریع کالا. این امر مستلزم همکاری شرکت های زنجیره ای عرضه مجدد جهت گیری از توانایی های خود را تامین زنجیره ای ، از جمله طبقه بندی محصول ، موجودی ، اطلاعات برنامه های کاربردی ، کنترل مالی ، پیش بینی فروش و تدارکات است .

به منظور اجرای پروژه های مشترک  برای همزمان سازی زنجیره عرضه ، تولید شبکه های سازمانی و سایر پروژه ها سرمایه گذاری زیادی نیز نیاز به پاسخ دادن به تنظیم آن است. گسترش فعلی چین در زنجیره عرضه درون سازمانی است که هنوز در مرحله اولیه طرح مشترک ، شرکت تعدادی از شرکت های گروه مشترک در زنجیره تامین و برنامه ریزی منطقه تولید تغییر ساختار دارایی ها را استفاده کرد . نتایج نشان می دهد که هر چند تنظیم مجدد دارایی های شرکت منصفانه است ، اما مالکیت از دارایی های کسانی که به تولید کننده به طور مستقیم دریافت نمی کنند مرتبط با عملکرد بالاتر آنها است ، که نشان می دهد که توزیع منابع باقی مانده و توابع دیگر نیز برخی از بالقوه است.

برنامه ریزی و تاکتیک های مشترک ، توسعه محصول جدید ، به اشتراک ایده های جدید ، برنامه به نفع مصرف کننده بوده و فعالیت های فروش مشترک در دفاع از طرح تولید مشترک دارد. تولید کنندگان و فروشندگان به منظور بهبود کیفیت و بهره وری ، برای درک رفتار مصرف کننده ، اهمیت بهبود رابطه عرضه و تقاضا ، بالاتر از درجه سازمانی مشترک ، عملکرد بالاتر  چاره اندیشی می نمایند .


به اشتراک گذاری اطلاعات کلید توسعه است. اطلاعات شامل داده های موجودی ، قیمت گذاری و پیش بینی فروش. اگرچه ویراست است به طور گسترده ای استفاده می شود ، اما برنامه تولید و حمل و نقل اطلاعات برنامه های کاربردی برخی محدودیت ، که مانع از شرکت تامین هماهنگی زنجیره ای برنامه ای مشترک اجرا کنند. با وجود صنایع مختلف و مؤسسات در استراتژی های مختلف و فرصت ها ، اما توسعه زنجیره عرضه همزمان تعیین مزیت رقابتی آن است. بنابراین ، رهبران کسب و کار باید در نظر نحوه تنظیم این سازمان برای انطباق با زنجیره تامین و برای همزمان سازی جدید "اقتصاد همراه برای پیوستن به" محیط زیست و نوآوری  اقدام کنند .

تصمیم گیری مشترک

امروز چالش بزرگ  شرکتها مواجهه با  انطباق با بازار مصرف کنندگان تقاضا محور ، سرعت تغییر و توسعه است. در توسعه و اجرای استراتژی های مشترک ، تعیین عملیات کلی زنجیره تامین و عرضه استراتژی زنجیره ای مهم است زیرا آن زنجیره عرضه با برنامه ای مشترک از مناطق مختلف کسب و کار ، 2 باید مورد توجه قرار کلی ترکیب قرار گیرد .

طراحی و راه اندازی همزمان استراتژی زنجیره تامین نیاز به همکاری نزدیک با اجزای مختلف ، با تاکید بر بهبود مدیریت سازمان های مختلف از استراتژی زنجیره تامین سنتی. همزمان عرضه راهبرد زنجیره ای نیاز به تصمیم گیری بین اعضای مختلف مفاصل ، آن را مشابه با دیگر تغییرات عمده ، نه تنها بهبود فرآیندهای کسب و کار است ، بلکه اصلاح ساختار سازمانی ، خط فنی و محیط زیست است.

یک صنعت و یا صنایع مختلف ، شرکت های بزرگ و یا تعدادی از شرکت های بزرگ را انتخاب کرده اند از استراتژی زنجیره تامین و نقطه شروع مناسب باید برای حدود توانائی خود ، شرکت باید واقعی قدرت اقتصادی در حال اجرا و مدیریت عملکرد سازمانی در نظر بگیرند. فقط اهداف تاسیس عرضه محیط های زنجیره ای نوآوری برای توسعه پایدار به منظور تحقق بخشیدن به ارزش ارزش افزوده هماهنگ سازی زنجیره تامین خواهد بود.

پس از عرضه همزمان سازمانی استراتژی زنجیره ای مشترک ، باید ساختار و عملکرد سازمانی مدل زنجیره تامین تعیین کنید. از ساختار سازمانی تعریف استراتژی زنجیره تامین همگام فراتر از محدوده ی یک سازمان واحد خواهد بود عرضه اجزای زنجیره ای از جریان کسب و کار از تدارکات ، لجستیک تولید ، جریان سرمایه ، جریان اطلاعات ، جریان کسب و کار ، جریان بشر و جریان ارزش سه بعدی مرتبط با شکل گیری ایده آل کانال زنجیره تامین همزمان ، برای ایجاد عملکرد چندگانه اقتصادی است.

 ساختار سنکرون زنجیره تامین

تجزیه و تحلیل اقتصادی از سیستم زنجیره تامین به طور همزمان می توانند شناسایی نقش بخش های مختلف زنجیره تامین و هزینه را در پی داشته باشد ، شما می توانید بر مدیریت عملکرد شرکت زنجیره تامین نظارت داشته باشید. نتایج تست در عملیات واقعی فرایند استفاده می شود ، همچنین می تواند  نمونه کارها زنجیره تامین جریان بخشی از نقاط قوت و ضعف را شناسایی نماید. هنگامی که هماهنگی بین زنجیره عرضه ، ترکیب مورد نظر خود را درآمد روند بازسازی ، می تواند  ساختار زنجیره ای ایده آل  را تولیدکند.

مورد حقوقی از بخش فروشندگان فروشگاه های بزرگ ، تانگ Guo ایجاد ماندگار محصولات کانال جریان و ترکیبی از گزینه ها ، خلاصه مختلف بهینه سازی روش زونگ لیانگ شین شو و بهینه سازی حمل و نقل تدارکات کانال Changdu.  از جمله نمونه های موفق در هماهنگ سازی استراتژی است . با ارزیابی اطلاعات داخلی و اطلاعات ارائه شده توسط شرکای تجاری ، پروژه های بسیاری به عنوان حمل و نقل مستقیم از کالاهای طبقه بندی شده اند ، بقیه پروژه به عنوان محصول LTL قرار دارند. فرآیند به نام "اقتصاد همراه" روند ، در حال حاضر برای بسیاری از صنایع کاربرد زنجیره تامین لجستیک عملیات در دست اجرا است .

طراحی هماهنگ ساختار زنجیره تامین دقیقا عوامل موفقیت را باید در نظر اقتصاد "تلفن همراه" ، فرایند طراحی ساختاری است. نقطه ورود ایده آل برای ایجاد ساختار زنجیره تامین است که اغلب بخشی از سازمان های داخلی خود را از هر یک از بهینه سازی عملکردی است. ما باید با توجه دقیق به تمام شرکت کنندگان در زنجیره تامین پرداخت ، ظرفیت مالی (از جمله عوامل غیر سنتی) ، و به طور فعال به دنبال در خارج از صنعت "اقتصاد همراه" فرصت ها برای توسعه اقتصادی را فراهم آوریم . ساختار زنجیره تامین باید به منظور تأکید بر زنجیره تامین برای اجرای اهداف ، قلمرو تحقق عملکرد اقتصادی و غیره بکار گرفته شود .

برقراری ارتباط زنجیره تامین بین اعضای مختلف و ایجاد هماهنگی بین آنها

همزمانی زنجیره تامین همه نیاز به برقراری مراحل اولیه ارتباط بین سطوح مختلف ، از معاملات مربوط به تعامل و رابطه وابستگی متقابل دارد. هیچ رابطه تجاری به اشتراک گذاشتن اطلاعات و تصمیم گیری ، عمل صاف تر نخواهد بود . روابط بین نیاز به اشتراک گذاشتن اطلاعات ، برنامه ریزی مشترک و تصمیم گیری ، که نیاز به همه اعضای سطوح عمیق تر از ادغام ، آموزش متقابل و اعتماد متقابل و سایر فن آوری های جدید است. در این مرحله ، اجرای لینک در زنجیره تامین در میان گروه های مختلف از شرکت های بین مرزهای مبهم تبدیل شده اند ، و تصمیم گیری ، اطلاعات ، سرمایه گذاری و به اشتراک گذاشتن دارایی ها در حال تبدیل شدن به طور فزاینده مهم است. در حال حاضر ، بسیاری از شرکت های تحت اصلاحات مشابه برای انطباق این دوره ایجاد شده اند.
بطور همزمان عرضه فرایند زنجیره ای برای ایجاد سطوح گروه های مختلف از اعتماد متقابل و روابط تعاونی ، در چند سال گذشته ، کشف شده اند. از آنجا که عوامل انسانی و رابطه بین فرهنگ سازمانی ، برقراری هماهنگ ارتباط زنجیره تامین اعتماد متقابل در تمام کسب و کار مشکل تر است استقرار همزمان منتقدان زنجیره تامین نیز افزایش یافته اند . آنها  بر این باورند که رابطه پیچیده ای بین شرکت های دشوار را برای همزمان سازی زنجیره تامین نیاز به ایجاد اعتماد متقابل است. با این حال ، ساخت و ساز های اخیر بسیاری از ما در زنجیره عرضه ، رابطه پیچیده را می توان در "مجتمع سازی در اقتصاد جهانی" ثابت کرد ، "ایران" ، "همکاری بازرگانی محصولات" و "فن آوری اطلاعات برای تحریک صنعتی" از جزر و مد باید بر طرف شود. در حالی که همزمان عرضه طرح های زنجیره ای مشترک برای وادار کردن بعضی از پیوندها ضعیف در هزینه از هزینه ها و منافع ، بلکه از نقطه توسعه از دیدگاه ، ارزش زنجیره تامین تمام خواهد شد . شرکت های مختلف زنجیره می تواند سود را در شرایط واقعی سهم را افزایش میدهند. می توان گفت که این همکاری بر اساس مبادله فعال مشترک نسبت به نیروی بیشتر موثرتر است.

فناوری برای سازگاری

تا حدودی ، عرضه فن آوری های زنجیره ای برای حمایت و پیاده سازی سیستم برنامه ریزی منابع سازمانی (ERP) ، سیستم های سازمانی عمومی فنی ، کامپیوتر سیستمهای مدیریت اطلاعات و سیستم مالی است. از آنجا که این فرآیند بسیار پیچیده است ، و عملیات زنجیره تامین است تاثیر خاص دارد. گسترش فن آوری اطلاعات امروز ، ارائه کنندگان نرم افزار راه اندازی مجموعه ای از برنامه های کاربردی توابع زنجیره عرضه ، که بیشتر در برنامه ریزی زنجیره تامین استراتژی ، کالیبراسیون استفاده می شود ، و اجرا را در زنجیره عرضه بین المللی است. این برنامه می تواند به عنوان تقسیم شرح زیر است :

1) نرم افزار و سخت افزار شده است به نیروهای مولد تبدیل شده بود. شامل الگوریتم های پیش بینی ، محدودیت و برنامه ریزی اولویت ، بهینه سازی زنجیره عرضه و تعهدات سفارش بدهند.

2) برنامه ریزی منابع سازمانی و برنامه ریزی زنجیره تامین بازار نرم افزار ، تمرکز و عدم تمرکز که : انواع زنجیره تامین و یکپارچه سازی سیستم های کسب و کار ، جریان اطلاعات به آسانی ، برای به اشتراک گذاشتن درجه بالاتر است.

3) توسعه اینترنت برای ترویج هماهنگی مشترک عرضه زنجیره ای ، که می تواند طیف وسیعی از اطلاعات به اشتراک گذاری و هزینه آن نائل شود.

با توسعه سریع فناوری اطلاعات ، هماهنگ سازی زنجیره تامین تا حد زیادی بهبود یافته است ، بنابراین ترویج کاربرد مشترک فن آوری زنجیره تامین. به عنوان فن آوری بالغ و گسترش دامنه ، نرم افزار ، کامل و مناسب فن آوری های زنجیره ای عرضه قدیمی با چالش روبرو هستند ، از جمله تعدادی از اعضای زنجیره تامین در کشور ، تامین کنندگان و کاربران نهایی است. فناوری باید به مدل جدید مشترک برای بازسازی در جریان زنجیره تامین برای شرکت های سازگار به طور کامل درک محدودیت های فن آوری های موجود و استفاده از فن آوری های جدید برای سازگاری بسیار مهم است.

رابطه دوباره سازمان

یکی دیگر از اجرای همزمان استراتژی زنجیره تامین وظیفه مهم این است که دوباره ایجاد سازمانی سازگاری با سیستم عامل جدید هماهنگ زنجیره تامین ارتباط بین سازمان های کسب و کار ایجاد شود. ما باید درک روشنی از اجرای اثر اقتصادی از سیستم به اشتراک همگام عرضه گروه زنجیره ای از گروه اصلی باید تمرکز در سراسر زنجیره عرضه کل "جریان اقتصادی" را  به دلیل همزمانی از اعضای مختلف زنجیره تامین شرکت های افزایش درآمد ، هزینه ، دارایی ها و بهره برداری و هزینه سرویس ، اکثر شرکت ها معتقدند که سرمایه گذاری است که به "سود و سپس با استفاده از سود ،" برابری درآمد و هزینه های عملیاتی ایجاد کنیم. با این حال ، توزیع نابرابر مزایا ، آنها را هماهنگ سازی عرضه ریسک زنجیره ای لگد نکنند. اگر بعضی از اعضای کسب و کار که درآمد حاصل از هزینه های کسب و کار خود را منعکس نمی کند و فرض خطرات آن ، آنها نمی خواهند به طرح ائتلاف ملحق شوند. در کامپیوتر ما ، محصولات و اطلاعات صنعت عامل سیاست توزیع برای غلبه بر این ، از آن استفاده میکنند بازگشت ، تخفیف و سود قیمت یعنی غیر اقتصادی برای رسیدن به تعادل می باشد.

پیاده سازی زنجیره عرضه و همگام با هدف فعال کردن شرکت کنندگان برای به دست آوردن منافع بیشتر است. کاربران باید آگاه باشند از هدف به دست آوردن منافع دراز مدت و عمومی را به قدرت خود را به طور جدی ارزیابی کنند. حرکت مرزهای میان شرکت های کمتر مهم است ، ساخت اعضای متقابل شرکت متقابل کارکردی ساختار هزینه و فرآیندهای عملیاتی و اجرای برخی استانداردهای مشترک برای اعتماد متقابل و همکاری تبدیل شده اند از اعضای عوامل مهم است ، حتی بیشتر ساده زنجیره عرضه همزمان نیز نیاز همکاری نزدیک همه عضو دارد. قابل توجه است که هر کس تا به این کیفیت ، در شکل گیری زنجیره عرضه همزمان ، ما باید توجه دقیق به مجموعه ای از مهارت های خود ، کارکردهای مدیریت ، فرهنگ سازمانی ، انعطاف پذیری سازمانی و مدیریت در سطح منابع انسانی و سایر عوامل دارد .

شکل و میزان مشترک در رقابت مهم نیست ، رابطه بین انواع مختلف و ویژگی های تصمیم گیری برای انتخاب موفقیت در ارزیابی درست است تا به محدودیت های آن ، منجر به مشترک شود ، نیست،  بلکه می تواند نقطه شروع زنجیره عرضه مشترک تعیین کنید. برای مثال ، شرکت می تواند انتخاب اجرای پروژه های مشترک و یا چارچوب های محصول نهایی را نه تنها ایجاد کند ، بلکه به طور مستقیم این مدل را به تأخیر بیندازد. مزایای آورده شده توسط یکی از مشترک منفعل می گرداند نقطه است ، بنابراین به عنوان اقدامی برای تقویت مشارکت فراتر از مرزهای سازمانی در میان اعضای مشترک پیچیده تر خواهد شد. استراتژی جدید زنجیره عرضه و نوآوری اجرا تا تغییر ساختار اجتناب ناپذیر است. عرضه فن آوری های زنجیره ای برای ترویج پیشرفت اجتماعی و نوآوری در گردش ، نمی توانند انطباق با اصلاح موسسات را در پی داشته باشند.


منابع فارسی :

 1- طراحی مدل عناصر تفکر استراتژیک در سازمانهای ایرانی نوشته اصغر مشبکی ،آناهیتا خزاعی /نشریه مدیریت بازرگانی پاییز و زمستان 87

2- ضرورت برنامه ریزی استراتژیک، تعاریف و تفاوت با دیگر برنامه ها نوشته حسن امامی

3- تفکر استراتژیک دکتر وفا عارفیان دکتر علیرضا احمدی تدبیر 173

4- مدیریت استراتژیک = فردآر ترجمه دکتر پارسائیان و دکتر اعرابی

5- آشنایی با برنامه ریزی استراتژیک =  حامد صداقت گویان سایت راهکار مدیریت

6- خلاصه ای از برنامه ریزی استراتژیک و مدل برایسون = مجید امیدوار – پایگاه جامع اطلاع رسانی مدیران ایران

7- پیاده سازی تفکر استراتژیک در مدیریت زنجیره تامین  =  علیرضا علی احمدی  –  میثم جعفری اسکندری  –  دانشگاه علم صنعت ایران

8- توسعه تفکر استراتژیک : قابلیت اصلی – مترجم هاشم زاده –    

9- تفکر استراتژیک نوشته شده توسط مهرداد رکنی نژاد

10- بکارگیری الگوی تفکر استراتژیک در ترسیم چشم انداز 5 ساله و مدیریت تفکر استراتژیک خوارزمی – سید محمد رضا سکاکی – علیرضا شعبانی راوری

11- مهدی غضنفری-سید محمود حافظ-مسعود کاظمی (مدیریت استراتژیک تامین کنندگان )مجله تدبیر شماره 136 سال 1382

12- یوسف جسمی(برونسپاری لجستیک در صنعت خودروی جهان )مجله صنعت خودروGجله 

13- محمد روحیان ردیابی و ردگیری قطعات (صفحات برگزیده اینترنت)www.rvsi.com

منابع لاتین :

 [1]   O’Shannassy,T.Lessons from Evolution of the Strategy Paradigm, RMIT Business, School of Management

 [2]    http://www.managementdoc.com

 [3] world wide sience   

 [4] www.aimglobal.org

 [5] www.intermec.com

 [6] power in buyer-supplier relationships ,DOWNLATSHAHIS.,(1999).BARGAINING.JOURNAL ,FIRST QUARTER,INVENTORY MANAGEMENT &PRODUCTION

 [7] AND WUJIN CHU (WINTER1998).STRATEGIC SUPLIER JEFFREY H.DYER,DONG SUNG CHU.PRACTICE IN SUPPLY CHAIN MANAGEMENT SEGMENTATION

 

درخواست بازدیدکننده

نام(*)

شماره تماس(*)

ایمیل(*)

نام شرکت

درخواست شما(*)