ISO Software SBU
PegahSystem Co.

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

پیاده سازی ایزو ( استاندارد های بین المللی ایزو ) ، متناسب با اندازه سازمان و پیچیدگی فعالیت ها و سطح تحصیلات کارکنان سازمان در مراحل آموزش ، مستندسازی و پیاده سازی ایزو و ممیزی انجام می شود موضوعات زیر با توجه به تجارب مهندس پیام خرازیان در پیاده سازی ایزو ۹۰۰۱ در سازمان های مختلف بصورت خلاصه ارائه شده است .
مستند سازی و پیاده سازی ایزو ۹۰۰۱ ، بهمراه نمونه های عملی از مدارک سیستم مدیریت کیفیت ( مستندات ایزو سازمان های مختلف ) در دوره آموزش پیاده سازی ایزو ۹۰۰۱ ( ایزو کاربردی ) توسط مهندس پیام خرازیان تدریس می شود.
استاندارد های بین المللی ISO ، توسط تیم مشاور ایزو ما در سازمان های مختلف مستقر می شود. مشاور بعنوان تسهیلگر در طی مدت زمان پیاده سازی ایزو ۹۰۰۱ ، سازمان را راهنمایی نموده و مستندات ایزو سازمان را متناسب با سازمان تدوین می نماید همچنین بر استقرار سیستم مدیریت تا مرحله اخذ گواهینامه ISO نظارت می نماید.
برنامه زمان بندی پیاده سازی ایزو ۹۰۰۱ توسط تیم مشاور در ابتدای پروژه تدوین می گردد در برنامه پیاده سازی ایزو ۹۰۰۱ ، قدم های زیر مد نظر قرار می گیرد:
قدم اول پیاده سازی ایزو ۹۰۰۱ : فاز شناخت سیستم مدیریت کیفیت – ایزو ۹۰۰۱
در مرحله شناخت وضعیت موجود سیستم مدیریت کیفیت توسط تیم مشاور در طی بازدید از بخش های مختلف سازمان و مصاحبه با مسئولین فرآیند های مورد بررسی قرار گرفته و اقدامات مورد نیاز جهت استقرار الزامات استاندارد ایزو ۹۰۰۱ طی گزارشی شناخت وضعیت موجود تهیه می گردد .
گزارش فاز شناخت ، مسیر استقرار سیستم مدیریتی را در سازمان را مشخص می نماید.
قدم دوم پیاده سازی ایزو ۹۰۰۱ : فاز آموزش ISO 9001
در این مرحله مشاور ( پیام خرازیان ) با توجه به تعداد پرسنل سازمان و سطح تحصیلات آموزش های مرتبط با الزامات ایزو ۹۰۰۱ را بشرح زیر برنامه ریزی و برگزار می نماید .
دوره ایزو ۹۰۰۱ عموما قبل از اجرای فاز مستند سازی برگزار گردد
آموزش ممیزی داخلی ایزو ۹۰۰۱ – ممیزی داخلی بر اساس استاندارد ISO 19011 ( آموزش ممیزی داخلی بهتر است در فاز اجرای سیستم مدیریت کیفیت برگزار می گردد )
قدم سوم پیاده سازی ایزو ۹۰۰۱ : فاز مستندسازی ایزو (طراحی سیستم مدیریت کیفیت بر مبنای الزامات ISO 9001 )
سیستم های مورد نیاز سازمان متناسب با اندازه سازمان و پیچیدگی فرآیند ها توسط تیم مشاور تدوین می گردد این سیستم ها در قالب مستنداتی شامل : روش های اجرایی ، دستورالعمل ها ، فرم ها ، فرآیند ها ، خط مشی کیفیت ، طرح کیفیت ، نظامنامه کیفیت و … طرحریزی می گردد.
جهت اطلاع از مستندات ایزو ۹۰۰۱ مقاله مستندسازی ISO 9001 را مطالعه نمایید .
مشاور مستندسازی سیستم مدیریت کیفیت ایزو ۹۰۰۱ را با توجه به موارد زیر انجام می دهد :
– مستندات موجود در حال استفاده در سازمان
– نظرات مسئولین فرآیند با توجه به مصاحبه های انجام شده
– الزامات استاندارد ایزو ۹۰۰۱
– دانش و تجارب پیاده سازی ایزو ۹۰۰۱ در سازمان های مشابه قبلی
قدم چهارم پیاده سازی ایزو ۹۰۰۱ : فاز اجراء سیستم مدیریت کیفیت ایزو ۹۰۰۱ – نظارت بر اجراء سیستم مدیریت
مستندات تصویب شده توسط مسئولین فرآیند ها اجراشده و مشاور بر اجرای مستندات سازمان نظارت می نماید و در صورت نیاز مستندات طرحریزی شده را بازنگری می نماید.
قدم پنجم پیاده سازی ایزو ۹۰۰۱ : فاز ممیزی سیستم مدیریت کیفیت ایزو ۹۰۰۱
جهت اطمینان از پیاده سازی ایزو ۹۰۰۱ ، سازمان باید ممیزی داخلی سیستم مدیریت کیفیت را در زمان های طرحریزی شده ای طرحریزی نماید این ممیزی باید توسط نفرات آموزش دیده و مستقل اجراء گردد مشاور در فرآیند ممیزی داخلی سیستم مدیریت کیفیت ایزو ۹۰۰۱ ، ممیزان داخلی آموزش دیده را همراهی می نماید .
پس از انجام ممیزی داخلی ایزو ۹۰۰۱ ، عدم انطباق ها شناسایی شده و اقدامات لازم جهت بر طرف سازی عدم انطباق ها صورت می گیرد .
بمنظور اینکه سازمان ادعای خود را جهت پیاده سازی ایزو ۹۰۰۱ اثبات نماید از شرکت گواهی دهنده ایزو (شرکت ممیز خارجی ، جهت ممیزی طی عقد قرارداد ) دعوت می نماید
ممیزی صدور گواهینامه سیستم مدیریت کیفیت بر اساس استاندارد های بین المللی ایزو مربوطه انجام شده و گواهینامه ایزو ۹۰۰۱ در دامنه کاربرد سیستم مدیریت کیفیت سازمان مربوطه توسط شرکت گواهی دهنده ایزو صادر می گردد
گواهینامه های سیستم مدیریت کیفیت ایزو ۹۰۰۱ بمدت ۳ سال اعتبار دارد و در طی مدت سه سال در دوره های زمانی برنامه ریزی شده ای نیز توسط شرکت گواهی دهنده ممیزی های مراقبتی از سازمان صورت می گیرد .
پس از پیاده سازی ایزو ۹۰۰۱ و دریافت گواهینامه ایزو ۹۰۰۱ ، سازمان می بایستی در جهت بهبود فعالیت ها ، اجرای سیستم مدیریتی را ادامه دهد برخی از سازمان ها جهت ادامه استقرار سیستم های مدیریتی و نگهداری سیستم های مدیریت از راهنمایی مشاوران حرفه ای استفاده می نمایند.
 

منبع:خرازیان

درخواست بازدیدکننده

نام(*)

شماره تماس(*)

ایمیل(*)

نام شرکت

درخواست شما(*)