ISO Software SBU
PegahSystem Co.

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

منظور از سطوح بهره وري همان سطوح سیستمهاست، یعنی در چه سطحی از سیستمها، زیرسیستمها و فوق سیستمها اندازه گیري بهره وري مورد نظر است .این سطوح ممکن است بر اساس محیط سیستم ها، وظیفه سیستم ها، ساختار سیستم ها، فرهنگ جوامع و یا هر ویژگی دیگري سطح بندي گردد .
از نظر جغرافیایی :
سطح کشور / سطح استان / سطح شهرستان / سطح بخش / سطح دهستان
از نظر ساختار سلسله مراتبی مدیریت :
سطح نیروي انسانی / سطح قسمت / سطح اداره / سطح اداره کل یا مدیریت / سطح وزارت / سطح دولت
از نظر جامعه :
سطح یک شهر / سطح یک صنعت ، یک بخش ازخدمات یاکشاورزي / سطح ملی / سطح جامعه بشري / سطح شهروند / سطح خانواده / سطح یک محله / سطح یک ناحیه
بهره وري در جهان امروز
در جهان امروز، چنان که ذکر شد، بهره وري به عنوان عامل اساسی توسعه، مد نظر رهبران سیاسی، مدیران، صاحبان صنایع و به طور کلی همه کسانی است که خواهان پیشرفت و توسعه هستند؛ اما نوع نگاه به بهره وري در جهان امروز با نگاه به مفهوم سنّتی آن که فقط از دیدگاه اقتصادي به آن توجه می کرد، تفاوت یافته است شاید مهم ترین تغییرات در این نوع نگاه را بتوانیم به صورت زیر، فهرست بندي نماییم:
• گسترش دامنه بهره وري و اندازه گیري آن از بخش هاي صنعتی به خدماتی
• تأکید گسترده، بر کیفیت بویژه در سنجش بهره وري بخش هاي خدماتی،
• تأکید بر نگرش فرهنگی به بهره وري،
• تأکید بر بهره وري به عنوان بهبود شرایط زیستی،
• تأکید بر نقش گسترده تحقیق و توسعه در بهره وري،
• تأکید بر تأثیرات مفاهیمی چون فنّاوري اطّلاعات و ارتباطات بر کیفیت زندگی کاري و در نتیجه بر بهره وري.

نظام هاي ارتقاي بهره وري
بر اساس آنچه گفته شد، می توان سه نوع نظام کلّی را براي افزایش بهره وري در نظر گرفت که عبارت اند از:
1- نظام هایی که بر حذف یا کاهش ضایعات ناشی از مواد و ماشین، تمرکز دارند (بهره وري سرمایه)؛
2- نظام هایی که بر حذف یا کاهش تلفات ناشی از عملکرد انسان تمرکز دارند (بهره وري نیروي انسانی)؛
3- نظام هایی که بر حذف یا کاهش تلفات ناشی از تعامل نامناسب بین انسان، ماشین و مواد، تمرکز دارند (بهره وري کل).
گروه اول را نظام هاي سخت افزار محور، گروه دوم را نظام هاي انسان افزار محور و گروه سوم را نظام هاي نرم افزار محور می گویند. براي ارتقاي بهره وري، قبل از هرچیز، باید عوامل مؤثّر بر بهره وري را به خوبی شناخت.
عوامل مؤثّر بر بهره وري
دسته بندي عوامل موثر بر بهره وري بطور خلاصه به شرح ذیل می باشد:
1- عوامل بیرونی:
1-1- چرخه هاي کسب و کار و تغییرات ساختاري:
• تغییرات اقتصادي
• تغییرات جمعیتی و اجتماعی
1-2- منابع:
• نیروي انسانی
• زمین
• مواد اولیه و انرژي
1-3- دولت، سیاستها و زیرساختها:
• تغییرات ساختار اقتصاد کلان
• چرخه کسب و کار
تغییرات فناوري و سیاست تحقیق و توسعه
• زیربناهاي عمومی
• محیط زیست طبیعی
• توسعه نیروي انسانی
1-4- سازمانهاي غیردولتی و جنبشهاي اجتماعی
2-عوامل درونی:
2-1- عوامل سخت افزاري:
• محصول
• کارخانه و تجهیزات
• تکنولوژي
• مواد و انرژي
2-2- عوامل نرم افزاري:
• افراد
• سازمان و سیتم
• روشهاي کار
• شیوه مدیریت
2-3-عوامل مغزافزاري
• نیروي انسانی
• مدیریت
استراتژیهاي افزایش بهره وري
همان طور که گفتیم، در بحث بهره وري، سخن از ارتباط میان دروندادهاي (نهاده هاي) یک سیستم (سامانه/سازمان) و بروندادهاي (فرآورده یا محصولات) آن است. از این رو تغییر در میزان هریک از این موارد می تواند بر بهره وري اثر داشته باشد. افزایش بهره وري می تواند ناشی از پنج رابطه زیر باشد که بین درون داد و برون داد، حاکم است:
1- برون داد و درون داد، افزایش یافته باشد اما افزایش درون داد به نسبت کمتر از افزایش برون داد باشد.
2- برون داد افزایش یابد اما درون داد به همان میزان قبلی باشد.
3- برون داد با وجود کاهش درون داد افزایش یابد.
4- برون داد به همان میزان قبلی باشد اما درون داد کاهش یابد.
5- برون داد کاهش یابد اما درون به نسبت بسیار بیشتري کاهش یابد.


 

خروجی(ستاده)
ورودي(نهاده)
 

افزایش

بدون تغییر

کاهش

افزایش

نامعلوم

کاهش

کاهش مضاغف

بدون تغییر

افزایش

بدون تغییر

کاهش


مقادیر داخل جدول نشانگر تغییر در مقدار بهره وري در نتیجه تغییر همزمان در ستانده و نهاده است.

 

درخواست بازدیدکننده

نام(*)

شماره تماس(*)

ایمیل(*)

نام شرکت

درخواست شما(*)