ISO Software SBU
PegahSystem Co.

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

شاخص بهره وري
نسبت بین حجم یا ارزش ستانده به حجم یا ارزش یک، چند ویا مجموع عواملی که براي تولیدآن ستانده مورد استفاده قرار گرفته اند و یا به عبارت دیگر هر نوع رابطه بین ستانده و داده که بصورت نسبت باشد، شاخص بهره وري است.
انواع شاخصهاي بهره وري و مزایا و محدودیتهاي آنها
بهره وري جزئی (مواد اولیه-سرمایه-زمین-انرژي)
بهره وري مواد اولیه عبارت است از حاصل تقسیم محصول یا ارزش افزوده فعالیت اقتصادي بر ارزش مواد اولیه بکار رفته براي تولید آن فعالیت.
بهره وري سرمایه درآمد حاصل شده از تولید به ازاء هر ریال سرمایه به کار رفته در تولید است.
بهره وري زمین نسبت بازدهی و برداشت محصول از یک هکتار زمین می باشد.
بهره وري انرژي عبارت است از نسبت مقدار تولید به مقدار معادل بشکه نفت خام یا ارزش مصارف انرژي در طول یک دوره زمانی شامل مصارف برق، گاز، گازوئیل، بنزین، زغال سنگ، نفت کوره و نظایر آن.
مزایاي شاخصهاي بهره وري جزئی :
• فهم درك آسان
• سهولت دسترسی به اطلاعات
• محاسبه ساده
• اقناع مدیریت(به دلایل بالا)
• ابزارهاي خوبی براي تشخیص نقاط ضعف در حوزه مورد نظر هستند اگر به همراه شاخص بهره وري کل مورد استفاده قرار گیرند.
محدودیت هاي شاخصهاي بهره وري جزئی :
• اگر به تنهایی استفاده شوند می توانند بسیار گمراه کننده باشند.
• قادر نیستند افزایش هزینه ها را در کل توضیح دهند.
• ممکن است مدیریت را براي بهبود به اشتباه بیندازند
• کنترل سود از این طریق روشی ضربه زننده و گمراه کننده است.
بهره وري کل عوامل :
نسبت خالص محصول یا ارزش افزوده بر مجموع ارزش نهاده هاي مصروفی نیروي کار و سرمایه را بهره وري کل عوامل گویند.
Total Factors Productivity: TFP = VA/((L*W)+(K*R))
VA=( ارزش افزوده تولید شده (مجموع ارزش خالص تولید کالاها و خدمات در طول یکسال مالی
منظورازارزش افزوده یا ستانده خالص عبارتست از تفاضل هزینه کالاها و خدمات واسطه اي از ارزش کل ستانده ها در یکسال مالی
L= تعداد نیروي کار
W= سطح دستمزد
K= سرمایه به کار رفته
R= بهره سرمایه
مزایاي شاخص بهره وري کل عوامل تولید :
• دسترسی به اطلاعات مربوط به محاسبه این قبیل شاخصها در سازمان ها نسبتا ساده است.
• معمولا به سازمان از دیدگاه اقتصاددانان نگاه می کند.
محدودیتهاي شاخص بهره وري کل عوامل تولید
• مستقیما نمی تواند تاثیر مواد اولیه و نهاده انرژي را اندازه گیري کند.
• روش ارزش افزوده از جایگه یک شرکت زیاد مناسب نیست
• وقتی هزینه مواد قسمت اعظمی از هزینه هاي کل تولید را تشکیل می دهد این شاخص ها مناسب نیستند.
• فقط نهاده هاي سرمایه و نیروي کار را در محاسبه شاخصها در نظر می گیرد
• بدست آوردن داده هاي لازم براي هدف هاي مقایسه اي نسبتا دشوار است
بهره وري کل
تقسیم ارزش کل محصولات تولیدي به مجموع ارزش کلیه نهاده هاي مصرفی.
مزایاي شاخص بهره وري کلی
• همه محصولات و نهاده هایی را که قابل کمی شدن می باشند در نظر می گیرد لذا تصویر واقعی تر از اقتصاد شرکت را نشان می دهد.
• کنترل و نظارت بر سود از این طریق منفعت قابل توجهی براي مدیریت دارد.
• اگر همراه با شاخصهاي جزئی استفاده شوند می توانند توجه و نگرش مدیریت را به روش موثري هدایت کنند.
• تجزیه و تحلیل حساسیت ساده تر انجام می شود.
• به سهولت می توانند به هزینه کل مرتبط شوند.
محدودیتهاي شاخص بهره وري کلی
• بدست آوردن داده هاي لازم براي محاسبه دشوار است مگر اینکه سیستمهاي جمع آوري اطلاعات براي این مقصود طراحی شوند.
• مانند شاخصهاي قبلی عوامل غیر قابل لمس محصول و نهاده ها را بطور مستقیم در نظر نمی گیرد.
بهره وري جامع کل
حاصلضرب شاخص بهره وري کل در شاخص عوامل غیر قابل لمس.
مزایاي بهره وري جامع کل
• همه عوامل قابل لمس و غیر قابل لمس را در نظر می گیرد.
• کلیه عوامل به ویژه آنهایی که غیر قابل لمس هستند را با توجه به قابل استفاده بودن آنها در نظر می گیرد.
• این شاخص روش کمی بوجود می آورد تا بتوان همه چیز از کیفیت تولید تا زمانبندي فرایند تا رضایت مشتري و ده ها شاخص مهم عملکرد را تا سودآوري سازمان به هم مرتبط سازد.
• به مدیریت در هر سطحی کمک می کند تا تاثیرات گوناگون را بر روي کیفیت هزینه زمان و نظایر آن را در نظر بگیرد.
• تصمیم گیرندگان به سادگی می توانند تاثیر تکنولوژي را بر بهره وري کل و سودآوري مطالعه کنند.
• این شاخص براي نخستین بار امکان ارتباط استراتژي تکنولوژي به استراتژي بنگاه را امکانپذیر می سازد.
محدودیتهاي بهره وري جامع کل
• با وجود منافعی که این شاخص نسبت به محدودیت هایش دارد استفاده از آن نیاز به شاخص هاي بیشتري براي استفاده در مدل اندازه گیري مربوط به آن دارد.
• استفاده از این شاخص نیاز به توافق میان اکثریت سطوح مدیران در محاسبه « وزن » ها و « اولویت » ها در مدل دارد.
برخی عوامل موثر بر بهره وري
• عوامل موثر بر بهره وري نیروي کار
• شیوه انتخاب مدیران
• ثبات مدیریتی
• پیشرفت تکنولوژي و تحقیق و توسعه
الف) برخی عوامل موثر بر بهره وري نیروي کار:
• نامتوازن بودن درآمد و هزینه
• تبعیض بین کارکنان
• نا امنی شغلی
• موفق نبودن و بی میلی در برنامه ریزی هاي کوتاه و بلند
• بی ثباتی در برنامه هاي کنترلی
• ناهماهنگی رشته تحصیلی و شغلی
• استفاده نکردن از تخصص در مشاغل مربوطه
• فقدان کارآموزي
• ناهماهنگی استعدادهاي فردي و شغلی
• بی کفایتی مدیر
• بی علاقگی به کار فعلی و انتقال پی در پی نیروي انسانی
• تورم نیروي انسانی
موانع سر راه ارتقاي بهره وري در خدمات دولتی
• موانع ساختاري و تشکیلاتی
• فرایند بودجه ریزي
• ضعف برنامه ریزي و سیاستگذاري
• نبودن اختیارات به حد کافی
• تمرکز و نبودن استقلال اداري
• ضعف ارتباطات سازمانی
• فقدان نظارت کافی
• قوانین و مقررات دست و پاگیر
• پیچیدگی روشهاي انجام کار
• نبودن تکنولوژي مناسب و مکانیزه نبودن کارها
• عدم توجه به مدیریت مشارکتی
• عدم تمرکز و بومی نشدن خدمات دولتی
• نداشتن برنامه اي روشن براي آموزشهاي حین خدمت
ب) شیوه انتخاب مدیران
• براساس مصالح ملی و اجتماعی، تخصص و تعهد افراد و کارنامه افراد
• داشتن دید کافی براي شناخت فرصتها، بازار و شرایط محیطی
• ریسک پذیري معتدل
• پر انرژي
• مسئولیت پذیري فردي
• مهارت سازماندهی
• پیش بینی امکانات آینده
• تخصص کافی
• توان برانگیختن اعتماد و مشارکت کارکنان
• ایجاد روح همکاري و احساس رضایت خاطر از کار در میان تک تک کارکنان
د) پیشرفت تکنولوژي و تحقیق و توسعه
• بهسازي محصول/ بهسازي فرایندها
• تجهیزات و سرمایه یا سخت افزار
• نیروي متخصص
• مدیریت و سازمان
• فضاي تحقیقات
 

درخواست بازدیدکننده

نام(*)

شماره تماس(*)

ایمیل(*)

نام شرکت

درخواست شما(*)