ISO Software SBU
PegahSystem Co.

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

 

مشارکت از جمله متغیرهای مهم در زندگی اجتماعی و سازمانی افراد است. در جوامعی که برنامه ‌ریزی از پایین به بالا بوده و تفویض اختیار در سیستم اجتماعی برقرار است، مشارکت پررنگ ‌تر و برجسته ‌تر است که در چنین جوامعی باید برنامه‌ های زیر را عملی کرد:
ایجاد تعهد سازمانی: یکی از عوامل موثر در شکل گیری و تقویت تعهد سازمانی‌‌، مشارکت افراد در امور و تصمیم‌ گیری های سازمان است. اگر کارکنان‌‌، مشارکت واقعی در روند برنامه ‌ریزی و تعیین اهداف سازمان داشته باشند و احساس كنند تصمیم‌ گیری ها بر سرنوشت ‌شان تاثیرگذار است و نیازهای اساسي آنان را برطرف می ‌سازد، نسبت به سازمان متعهد شده‌‌، اهداف و ارزشهای سازمان را در جهت اهداف خود دانسته و در تحقق آنها از هیچ کوشش و تلاشی دریغ نخواهند كرد. بنابراين باید بسترهای لازم را برای مشارکت همه‌ جانبه کارکنان فراهم کرد.
ارتباطات فراگیر: ارتباطات سازمانی تارو پود سازمان را به هم پیوند داده و موجب یکپارچگی‌‌، وحدت سازمانی و بهبود شبکه های ارتباط اجتماعی در کار میشوند. از طرفی، کارکنان باید به اطلاعات مربوط به تصمیم ‌گیری مشارکتی دسترسی داشته باشند تا امکان تصمیم‌ گیری برای آنها فراهم باشد و امکان ندارد بدون سهیم شدن در اطلاعات، مشارکت موثر صورت گیرد. بنابراین، مسوولیت ایجاد ارتباط بین افراد و اعضای سازمان، نقش جمع ‌آوری اطلاعات و تصمیم ‌گیری که محور اصلی آن انتقال اطلاعات است به عهده تمامي رده های مدیریتی در سطح سازمان است.
آموزش: کارکنان باید بیاموزند چگونه فرآیندهای کاری را مورد تجزیه و تحلیل قرار دهند و از روشهای علمی برای حل مساله بهره ‌مند شوند. همچنین با آموزشهای مناسب میتوان فرهنگ مشارکت در سازمان را نهادینه کرد.
تغییر در نگرشها و باورهای مدیران غیرمشارکتی: نگرش و باورها ریشه در فرهنگ سازمانی داشته‌‌، فرهنگ هر سازمان را میتوان در عملکرد کارکنان آن و حیات گروهی و جمعی سازمان مشاهده کرد و آن را وسیله‌ای دانست که برخورد ما را با مسائل و جهت گیریهای سازمان تسهیل مي كند. اگر مشارکت در سازمان به یک فرهنگ تبدیل شود نوعی احساس مسوولیت در افراد به وجود می آورد و تعهد آنان را به سازمان افزایش میدهد. بنابراین لازم است مدیران سازمان با اشاعه فرهنگ مشارکتی و تغییر نگرش خود و اعضای سازمان مشارکت همه جانبه را فراهم كنند.
توجه به انگیزش: توجه به انگیزش در هر گروه‌‌، سازمان و جامعه ‌ای حائز اهمیت است. یکی از راههای افزایش انگیزش‌‌ مشارکت است، زیرا کارکنان احساس ‌‌می کنند مورد پذیرش بیشتر سازمان هستند و در کارهای آن درگیرند. بنابراین توصیه میشود در رده های مختلف سازمانی مشارکت به عنوان یک اصل در نظر گرفته شود.
هدف های فردی و سازمانی: تلفیق هدفهای فرد و سازمان احساس یگانگی را به وجود خواهد آورد و باعث میشود افراد خود را به سازمان نزدیک‌تر حس کرده و احساس تعلق و وفاداری بیشتری نسبت به سازمان داشته باشند. نزدیکی با سازمان هدفهای فرد و سازمان را بر هم منطبق ساخته و آشتی بین اهداف فردی و سازمانی را موجب میشود. فردی که مورد مشورت و نظرخواهی قرار گرفته و در تصمیمات مشارکت می جوید احساس ‌‌میکند که سازمان متعلق به او است و هدف او و سازمان یکی است.
تفویض اختیار: تفویض اختیار در حدی که برای سازمان کارکرد مثبت داشته باشد، ضروری است. با تفویض اختیار، تعدیل ساختار سازمانی و ساختار هرمی امکان ‌پذیر است. لازم است مدیریت سلسله‌مراتبی و از بالا به پایین با شیوه مدیریت شبکه ‌ای جایگزین شود.
حمایت مدیریت ارشد: حمایت مدیریت ارشد سازمان در امر مشارکت کارکنان و سهیم كردن آنان در تعیین اهداف و ارزشهای سازمان از اولویت خاصی برخوردار است. پیشنهاد میشود مدیریت سازمان ضمن توجه به مسائل و مشکلات کارکنان و ایجاد امکانات و تسهیلات برای آنان، با بهره‌ گیری از منابع و امکانات سازمان هدایت مشارکت کارکنان را برعهده گیرد و اعضای سازمان را با قدرشناسی از تلاشی که در این راستا نیاز دارند، علاقه ‌مند سازد و به این طریق تعهد و حمایت خود را به برقراری و استقرار مشارکت کارکنان ابراز كند. سازمان بدون مشارکت کارکنان سازمانی از پیش بازنده است، بايد اهمیت مشارکت کارکنان را دریابیم.
 

منبع: دنیای اقتصاد
 

درخواست بازدیدکننده

نام(*)

شماره تماس(*)

ایمیل(*)

نام شرکت

درخواست شما(*)