ISO Software SBU
PegahSystem Co.

icon-ps-loadingalt

آمادگی هرچه بیشتر و بهترِ سازمان‌ها برای مقابله با حوادث احتمالی باعث کاهش بسیاری از هزینه‌‌های حوادث در سازمان‌ها می‌شود. گاه و در برخی حوادث، تأخیر و آماده‌نبودن سازمان در مقابله با آن‌ها، ادامۀ حیاط سازمان را غیرممکن می‌سازد و خسارت‌های مالی و جانی فراوانی به سازمان و جامعه وارد می‌آورد. این سیستم با تسهیل در مدیریت و برنامه‌ریزی مانور و بازدید، می‌تواند ابزار مناسبی برای ایجاد آمادگی در مقابله با حوادث باشد.

ویژگی‌ها و امکانات

  • امکان تعریف انواع تیم های مشارکت کننده در مانور و بازدید با تعییت مسئولیتهای افراد
  • امکان گروه بندی عوامل مورد بررسی و کنترل در مانور و بازدید
  • امکان برنامه ریزی زمانهای مانور و بازدید
  • امکان تعریف انواع مانور و بازدید با دوره های زمانی متفاوت
  • یادآوری زمان سررسید مانور و بازدید و اطلاع رسانی به افراد تیم های مشارکت کننده
  • امکان تعریف انواع چک لیست های مانور و بازدید
  • امکان تعریف انواع عوامل و سئوالات جهت چک لیست های مانور و بازدید
  • امکان تهیه انواع گزارش از سوابق چک لیست های مانور و بازدید

درخواست بازدیدکننده

نام(*)

شماره تماس(*)

ایمیل(*)

نام شرکت

درخواست شما(*)