ISO Software SBU
PegahSystem Co.

icon-ps-student-school

امروزه اهمیت جایگاه و تاثیرگذاری نیروی انسانی در پیشبرد اهداف سازمانی بر هیچ کس پوشیده نیست و آموزش بزرگترین عامل رشد و تعالی نیروی انسانی در هر سازمانی می باشد. با توجه به اینکه طی نمودن چرخه فرآیند آموزش از زمان تشخیص نیازمندی آموزش پرسنل تا زمان محاسبه شاخص و سنجش اثر بخشی، فعالیتی وقت گیر اما ضروری می باشد، زیر سیستم مدیریت آموزش کمک می کند تا سازمان مدارک و سوابق آموزش را بتواند به صورت مدون در اختیار داشته باشد و با استفاده از این زیر سیستم ارتقاء سطح آموزشی کارکنان و مشاهده وضعیت آموزشی هر یک از پرسنل امر آسانتری خواهد بود. با کمک این سیستم سوابق آموزشی کارکنان در سازمان از بین نرفته و به آسانی قابل دسترسی خواهد بود.

 

ویژگی‌ها و امکانات

 • تعریف انوع دوره و انواع نحوۀ برگزاری دوره
 • تعیین مدرسان دوره‌‌های آموزشی
 • مشخص‌کردن دوره‌‌های برون‌سازمانی و درون‌سازمانی به‌تفکیک هر دوره
 • تعریف استاندارد آموزشی
 • ثبت هزینۀ نفرساعت آموزش کارکنان
 • ضبط سوابق دوره‌‌های آموزشی کارکنان
 • تطبیق سابقه‌کار و نیاز‌های آموزشی
 • تعیین خودکار برنامۀ دوره‌‌های آموزشی
 • تعریف بایگانی منابع و جزوه‌های آموزش
 • تعریف انواع موضوعات ارزیابی
 • یادآوری زمان اثربخشی دورۀ آموزشی برگزارشده
 • گزارش دوره‌‌های آموزشی گذرانده‌شده در بازه‌‌های زمانی مدنظر
 • گزارش سرانۀ نفرساعت آموزشِ ارائه‌شده، براساس پرسنل کلّ سازمان یا واحد خاص یا هر گروه شغلی تعریف‌شده
 • گزارش هزینۀ سرانۀ آموزش ارائه‌شده، براساس پرسنل کلّ سازمان یا واحد خاص یا هر گروه شغلی تعریف‌شده
 • گزارش برنامۀ آموزشی پرسنل کلّ سازمان
 • شناسنامۀ آموزشی کارکنان، شامل مشخصات فردی کارکنان و دوره‌‌های گذرانده‌شدۀ هریک


درخواست بازدیدکننده

نام(*)

شماره تماس(*)

ایمیل(*)

نام شرکت

درخواست شما(*)