ISO Software SBU
PegahSystem Co.

icon-ps-reademailalt

پایش و اندازه‌گیری ویژگی‌‌های محصولات هر سازمانی از ابتدای ورود مواد و قطعات ورودی تا زمان خروج محصول از سازمان، امری اجتناب ناپذیر است و تمامی سازمان‌ها این موضوع را در برنامه‌‌های اصلی تولیدات خود حفظ می‌کنند. آنچه اهمیت بسیار دارد، امکان استفاده‌‌های مختلف و مفید از سوابق گذشته برای ایجاد راه‌‌های بهبود آینده است. این سیستم با دراختیارگذاشتن امکانات زیر، سازمان‌ها را در مسیر بهبود مستمر برنامه‌‌های پایش محصولات و کاهش محصولات نامنطبق، در راه تولید یاری می‌رساند.

ویژگی‌ها و امکانات

 • گروه‌بندی کنترل‌‌های مختلف
 • تعریف استاندارد‌‌های نمونه‌گیری از محموله‌ها
 • تعریف فرایند‌های مختلف تولیدی
 • تعریف برنامۀ کنترل (CP)
 • تعریف انواع محل‌‌های اندازه‌گیری و محل‌‌های نمونه‌گیری
 • ثبت سوابق بازرسی ورودی، نیمه‌ساخته، حین تولید، راه‌اندازی و محصول نهایی
 • ثبت سوابق بازرسی فرایند‌های تولیدی
 • صدور توقف یا تذکر کیفی
 • تعیین برنامۀ بازرسی جامع ابعادی و تست‌های عملکردی (LIFT)
 • صدور گزارش آزمون Test Report
 • تعریف چک‌لیست کنترل ارسال محصول و صدور مجوز ارسال محصول
 • ثبت سوابق کنترل محصول نامنطبق
 • ثبت اقدامات تعریف‌شده برای رفع نامنطبق‌بودن
 • ثبت نتایج اقدامات تعریف‌شده برای رفع نامنطبق‌بودن
 • ثبت ضایعات روزانه
 • تعریف دوباره‌کاری‌های مجاز
 • فهرست سوابق کنترل محصول نامنطبق و اقدامات تعریف‌شده
 • تهیۀ انواع گزارش‌‌ها از سوابق کنترل اقلام و محصولات سازمان و نمونه‌های نامنطبق مشاهده‌شده

درخواست بازدیدکننده

نام(*)

شماره تماس(*)

ایمیل(*)

نام شرکت

درخواست شما(*)